Già Lam Kinh Siêu Cấp

11:24 20/07/2021

Danh Hiệu Già Lam Kinh 10

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại Sứ Giả nâng cấp - Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh

Tiền Xu

Mảnh Già Lam Kinh

Tỷ lệ thành công %

100

Cấp 1 Trùng Sinh 2
Cấp 2 10 1000 100
Cấp 3 15 2000 60
Cấp 4 20 5000 50
Cấp 5 25 10000 40
Cấp 6 30 15000 30
Cấp 7 35 20000 20
Cấp 8 40 30000 15
Cấp 9 45 40000 10
Cấp 10 50 50000 5
Cấp 11 0 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100%
Cấp 12 0 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100%
Cấp 13 0 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100%
Cấp 14 0 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100%
Cấp 15 0 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100%

 

III.Cách nâng cấp Già Lam Kinh bằng Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp

  • Click phải vào Lệnh Bài Già Làm Kinh Siêu Cấp

  • Bỏ Già Lam Kinh từ túi đồ vào ô 

  • Đồng Ý ( tỉ lệ 100% khi sử dụng Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp )

Lưu Ý:

  • Mang Già Lam Kinh cần nâng cấp ở nhân vật mới nâng cấp được
  • Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp có thể nâng cấp cho toàn bộ GLK từ cấp 1 tới cấp 15 tỉ lệ là 100% thành công
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp