Gộp máy chủ HỔ THƯƠNG và HUYẾT THƯƠNG

09:47 21/03/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HỔ THƯƠNG HUYẾT THƯƠNG vào 13H00 ngày 22/03/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ HỔ THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ HỔ THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 14000
Đồng Khóa (vạn) 7000
Mảnh Già Lam Kinh 70000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 70000
Hộ Vệ Đơn 70000
Mảnh Ghép Ngựa 70000
Mảnh Ghép Ấn 70000
Bát Mạch Đơn 70000
Linh Hồn Chân Nguyên 70000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1400
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1400
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 28000
Mảnh Ghép Trang Bị 7000
Đầu ngựa 70

- Nhân vật thuộc máy chủ HỔ THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HỔ THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư