Gộp máy chủ HUYẾT THƯƠNG và TÂM THƯƠNG

09:10 11/04/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HUYẾT THƯƠNG TÂM THƯƠNG vào 13H00 ngày 12/04/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ HUYẾT THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ HUYẾT THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 30000
Đồng Khóa (vạn) 15000
Mảnh Già Lam Kinh 150000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 150000
Hộ Vệ Đơn 150000
Mảnh Ghép Ngựa 150000
Mảnh Ghép Ấn 150000
Bát Mạch Đơn 150000
Linh Hồn Chân Nguyên 150000
Mảnh Ghép Vũ Khí 3000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 3000
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 60000
Mảnh Ghép Trang Bị 15000
Đầu ngựa 150

- Nhân vật thuộc máy chủ HUYẾT THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HUYẾT THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư