Gộp máy chủ KIM THƯƠNG và MA THƯƠNG

11:24 20/11/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KIM THƯƠNG MA THƯƠNG vào 13H00 ngày 21/11/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ KIM THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ KIM THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 14000
Đồng Khóa (vạn) 7000
Mảnh Già Lam Kinh 70000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 70000
Hộ Vệ Đơn 70000
Mảnh Ghép Ngựa 70000
Mảnh Ghép Ấn 70000
Bát Mạch Đơn 70000
Linh Hồn Chân Nguyên 70000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1400
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1400
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 28000
Mảnh Ghép Trang Bị 7000
Đầu ngựa 70

- Nhân vật thuộc máy chủ KIM THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KIM THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư