Gộp máy chủ LÔI THƯƠNG và PHÁ THƯƠNG

09:51 06/03/2023

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LÔI THƯƠNG PHÁ THƯƠNG vào 13H00 ngày 07/03/2023. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ LÔI THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ LÔI THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 24000
Đồng Khóa (vạn) 12000
Mảnh Già Lam Kinh 120000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 120000
Hộ Vệ Đơn 120000
Mảnh Ghép Ngựa 120000
Mảnh Ghép Ấn 120000
Bát Mạch Đơn 120000
Linh Hồn Chân Nguyên 120000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2400
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2400
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 48000
Mảnh Ghép Trang Bị 12000
Đầu ngựa 120

- Nhân vật thuộc máy chủ LÔI THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LÔI THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư