Gộp máy chủ NAM THƯƠNG và HUYẾT THƯƠNG

08:55 07/03/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NAM THƯƠNG HUYẾT THƯƠNG vào 13H00 ngày 08/03/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ NAM THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ NAM THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 8000
Đồng Khóa (vạn) 4000
Mảnh Già Lam Kinh 40000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 40000
Hộ Vệ Đơn 40000
Mảnh Ghép Ngựa 40000
Mảnh Ghép Ấn 40000
Bát Mạch Đơn 40000
Linh Hồn Chân Nguyên 40000
Mảnh Ghép Vũ Khí 800
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 800
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 16000
Mảnh Ghép Trang Bị 4000
Đầu ngựa 40

- Nhân vật thuộc máy chủ NAM THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NAM THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư