Gộp máy chủ PHÁ THƯƠNG và TIÊN THƯƠNG

09:30 27/06/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHÁ THƯƠNG TIÊN THƯƠNG vào 13H00 ngày 28/06/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ PHÁ THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ PHÁ THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 16000
Đồng Khóa (vạn) 8000
Mảnh Già Lam Kinh 80000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 80000
Hộ Vệ Đơn 80000
Mảnh Ghép Ngựa 80000
Mảnh Ghép Ấn 80000
Bát Mạch Đơn 80000
Linh Hồn Chân Nguyên 80000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1600
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1600
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 32000
Mảnh Ghép Trang Bị 8000
Đầu ngựa 80

- Nhân vật thuộc máy chủ PHÁ THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ PHÁ THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư