Gộp máy chủ YÊU THƯƠNG và TIÊN THƯƠNG

11:06 29/08/2022

-Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu,  sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ YÊU THƯƠNG TIÊN THƯƠNG vào 13H00 ngày 30/08/2022. Thông tin chi tiết như sau:

-Nhân vật tại máy chủ YÊU THƯƠNG phải nhận tất cả thư trong hòm ThưNếu không sẽ bị mất  vật phẩm trong hòm Thư.

-Nhân vật tại máy chủ YÊU THƯƠNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 28000
Đồng Khóa (vạn) 14000
Mảnh Già Lam Kinh 140000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 140000
Hộ Vệ Đơn 140000
Mảnh Ghép Ngựa 140000
Mảnh Ghép Ấn 140000
Bát Mạch Đơn 140000
Linh Hồn Chân Nguyên 140000
Mảnh Ghép Vũ Khí 2800
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 2800
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 56000
Mảnh Ghép Trang Bị 14000
Đầu ngựa 140

- Nhân vật thuộc máy chủ YÊU THƯƠNG  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại Sứ Giả Hỗ Trợ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ YÊU THƯƠNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư