Hệ Thống Ngoại Trang

11:24 20/07/2021

I. Cách Có Ngoại Trang.

Ngoại Trang
Ngoại Trang Cấp 1 Nón Trùng Sinh 4
Ngoại Trang Cấp 1 Áo Trùng Sinh 5
Ngoại Trang Cấp 2 Nón Trùng Sinh 9
Ngoại Trang Cấp 2 Áo Trùng Sinh 10
Ngoại Trang Cấp 3 Nón Trùng Sinh 14
Ngoại Trang Cấp 3 Áo Trùng Sinh 15
Ngoại Trang Cấp 4 Nón Trùng Sinh 19
Ngoại Trang Cấp 4 Áo Trùng Sinh 20
Ngoại Trang Cấp 5 Nón Trùng Sinh 24
Ngoại Trang Cấp 5 Áo Trùng Sinh 25
Ngoại Trang Cấp 6 Nón Trùng Sinh 29
Ngoại Trang Cấp 6 Áo Trùng Sinh 30
Ngoại Trang Cấp 7 Nón Trùng Sinh 34
Ngoại Trang Cấp 7 Áo Trùng Sinh 35
Ngoại Trang Cấp 8 Nón Trùng Sinh 39
Ngoại Trang Cấp 8  Áo Trùng Sinh 40
Ngoại Trang Cấp 9 Nón Trùng Sinh 44
Ngoại Trang Cấp 9 Áo Trùng Sinh 45
Ngoại Trang Cấp 10 Nón Trùng Sinh 49
Ngoại Trang Cấp 10  Áo Trùng Sinh 50

 

II. Ngoài Hình Ngoại Trang.

Lưu Hỏa

Thương Khung Tố Sam Và Tuyết Vũ Thanh Tụ

Ngự Vân và Phương Hi Tụ

Quân Lâm Thiên Hạ Và Phượng Vũ Cửu Thiên

Y Sơn Quan Lan Khải và Phong Lộ Quy Mộng

Sí Nhiễm Hoa Y và Đào Tịch Tuyết Y

Kiếm Tâm Hà Ảnh và Bạch Ngọc Bích Hà La

Hỏa Lân

Thần Long Đăng Vân và Kim Phượng Hồng Hà

Liệt Thạch Đoàn Kim và Thiều Hoa Bất Phụ

Tử Tô Kim Bộ và Nhã Thanh Song Điệp

Mặc Ly Dục Dực


Lưu Ý:

Không có đổi ngoại trang