Hộ Pháp

15:04 20/07/2021

I.Cách Nhận Hộ Pháp

-Săn Boss 115 có tỉ lệ nhận Hộ Pháp Thạch(1-10)

-Sử dụng Hộ Pháp Thạch (1-10)  nhận ngẫu nhiên dc 1 hộ pháp cấp 1-10 ( nhận Hộ Pháp cao nhất ) 

- Sử dụng Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp để tăng 1 cấp bất kỳ tỷ lệ 100%

II.Lưu ý

-Đang ở cấp 4 sử dụng được cấp 1 vẫn cấp 4

-Đang ở cấp 4 sử dụng được cấp 9 lên cấp 9